Մաթեմատիկա

4.7 ⋅ 1․1= 5,17       2.3 ⋅ 1․8= 4,14           3.86 ⋅ 1․1=4,246           5.06 ⋅ 2․3=11б638

5.6⋅2․4=13,44      3.03 ⋅ 0․4=  12,12         1.02 ⋅4․9=4,998        19.8  ⋅ 10․1=190,8

3.1 ⋅ 4․7=14,57      1,4 ⋅ 5.6= 20,24          61.7 ⋅ 2․3=  141,91         3.3 ⋅ 1․3=429

34.7 ⋅ 6=20,82    12.34 ⋅ 8=96,272         3.26 ⋅ 11=3,70          5.6 ⋅ 23=128,8

45.67⋅4=182,68      63.03 ⋅ 4= 252,12    7.02 ⋅9=63,18            9.58  ⋅ 100=900,580

34.51 ⋅ 7=241,57   14 ⋅ 5.6=   78,4            611.7 ⋅ 3=1835,1         3.113 ⋅ 13=40,469

2. Սենյակի ուղղանկյունաձև հատակի երկարությունը 15.7 մ է, իսկ լայնությունը՝ 4  մ: Հաշվիրհատակի մակերեսը:

15.7⋅4=62,8

3. Հգանկյան բոլոր կողմերը իրար հավասար են և կազմում են 9.4 սմ: Գտիր հնգանկյան պարագիծը:

4. Մեքենան 2 ժ շարժվում էր 98.7 կմ/ժ արագությամբ և 5 ժ՝ 73.6 կմ/ժ: Որքա՞ն ճանապարհ անցավ մեքենան այդ ժամանակում:

197,4+368= 565,4 կմ/ժ

5. Խանութը ստացավ 200 կգ վարունգ: Առաջին հաճախորդը գնեց ամբողջ վարունգի 4% -ը, իսկ երկրորդը՝ 1 % -ը:Քանի՞ կգ վարունգ գնեց նրանցից յուրաքանչյուրը:

Լրացուցիչ առաջադրանքներ

6. Դետալի պատրաստման վրա ծախսվում է 700 դրամ: Նոր տեխնոլոգիաների ներդրման միջոցով հաջողվեց դետալի ծախսը իջեցնել 3% -ով:  Որքա՞ն դարձավ դետալի նոր գինը:

7. Տղան կարդաց գրքի 126 էջ, որը կազմում է ամբողջ գրքի 21% -ը:  Քանի՞ էջ կա գրքում:

8. Երկու կայարանների հեռավորությունը 4000 կմ է։ Չվացուցակի համաձայն՝ մարդատար գնացքն այդ ճանապարհը պիտի անցնի 50 ժամում։ Գնացքը 2100 կմ անցել է 30 ժամում։ Ի՞նչ արագությամբ պիտի ընթանա գնացքը դրանից հետո, որպեսզի ժամանակին տեղ հասնի։Քանի՞ կիլոմետր կանցնի ավտոբուսը 7 ժամում, եթե նրա արա­ գությունը 2 անգամ փոքր է մեքենայի արագությունից, որը 5 ժա­մում անցնում է 560 կմ։Երկու մրջյունների հեռավորությունը 33 սմ է։ Մեծ մրջյունը վա­զում է 4 սմ/վ արագությամբ, փոքրը՝ 2 սմ/վ։ Որքա՞ն կլինի մրջյունների հեռավորությունը 4 վ հետո, եթե նրանք վազում են՝

1. հակադիր ուղղություններով՝

ա) իրար մոտենալով, բ) իրարից հեռանալով,

2. միևնույն ուղղությամբ՝

ա) իրար մոտենալով, բ) իրարից հեռանալով։

Միևնույն ուղղությամբ

9. Եըկու գումարելիներից մեկը 644 է և գումարի 4/5-ն է։ Որքանո՞վ է այդ գումարելին մեծ մյուսից։Երկու գումարելիներից մեկը 2004 է և գումարի 3/7-ն է։ Գտե՛ք երկրորդ գումարելին։8 փոքր տակառների ընդհանուր տարողությունը 96 լ է։ Քանի՞ լիտր հեղուկ կտեղավորվի 7 մեծ տակառներում, եթե նրանցից յուրաքանչյուրի տարողությունը 19 լ-ով ավելի է, քան փոքր տակառինը։

Մայրենի

Գարունը գալիքի խորհրդանիշն է։

Գարունը գալիքի խորհրդանիշն է, որովեհտև գարնանը տաք է, կենդանիները արթնանում են ձմռան քնից, մարդիկ ուրախանում։

Ամառը, աշունը, և ձմեռը գալիքի խորհրդանիշներ չեն։

Գարնանը ձնծաղիկներ են աճում։

Գարունը գալիքի խորհրդանիշն է…

Բնագիտություն։ Դասարանական 1

1.Ինչու՞ ենք Արեգակը եւ աստղերը համարում լույսի բնական, իսկ մոմը եւ էլեկտրական լամպը՝ արհեստական աղբյուրներ։

Որովհետև մոմը և էլեկտրական լամպը չեն համրվում բնական լույս։

 1. Ի՞նչ երեւույթներ են հաստատում համասեռ միջավայրում լույսի ուղղա­գիծ տարածումը։
  լույսի ուղղա­գծի տարածման երևոյթներ։
 2. Ի՞նչ կկատարվեր, եթե լույսի ճառագայթները շրջանցեին իրենց ճանա­ պարհին եղած անթափանց արգելքները։
 3. Օգտվելով վերեւում բերված նկարից՝ բացատրե՛ք Լուսնի լրիվ եւ մասնակի խավարումները։

Русский язык

Прочитайте предложения. Выпишите выделенные слова. Определите
вид глаголов, обратите внимание на форму глаголов в будущем времени.
Так мы и Москву не увидим, если будем сидеть дома.

Увидим, сидеть.


Вечером я быстро сделаю уроки и буду читать книгу.
Будущее время глагола

глаголы несовершенного вида глаголы совершенного вида
я буду читать мы будем читать
ты будешь читать вы будете читать
он будет читать они будут читать
она

я прочитаю мы прочитаем
ты прочитаешь вы прочитаете
он прочитает они прочитают
она прочитает

64
Составьте диалоги по образцу.
Образец: Что ты будешь делать завтра? – Я буду читать книгу.
завтра
сегодня вечером
через 2 часа
через час

смотреть телевизор
играть в шахматы
помогать маме
убирать квартиру
слушать музыку
учить уроки

Что будешь делать сегодня вечером?– Сегодня вечером буду смотреть телевизор.

Что ты будешь делать через час?–Через час буду учить уроки.

– Что будешь делать через два часа?– Через два часа буду слушать музыку.

––Что будешь делать завтра?– Завтра буду играть в шахматы.

Что будешь делать сегодня вечером?–Сегодня вечером буду помогать маме.

Что будешь делать через час?–Через час буду убирать квартиру.

English

A. Answer these questions.

 1. Who cooks in Tom’s house?
  Elizabeth cooks in Tom’s house
 2. What work does Tom do during meals?
  Tom works in bank.
 3. What did Tom always do when he and Elizabeth first married?
  The Big piece of meat give the Elizabeth.
 4. What does he do now?
  Tom takes a large piece of meat himself.
 5. Why has he changed?
  Because Elizabeth learn how to cook.
  B. Which words in the story on page 30 mean:
 6. arrived 3. into pieces 5. made
  Into pieces, like very much, made.
 7. like very much 4. became husband and wife
  C. Write this story, but do not put pictures: put words.
  This is near a big . Hundreds of
  people work in it. They bring in,
  it into small
  ,
  it, and then put
  it in tins. One woman worked here for ten years, and then she
  a man from her
  .
  One day he
  said to her, ‘Why do we never a tin of meat from
  your factory?’ She and answered, ‘I see enough
  of it while I’m working

Русский язык

Составьте и запишите предложения из данных слов.

 1. в, день, мама, ушли, тётя, первый, и, магазин, в.
  В первый день мама и тётя ушли в магазин 2. пришли, на,
  станцию, мы, по, спустились, лестнице, и, под, землёй, поехали. 3. стали,
  ездить, мы, станциям, по.

  Мы пришли на станцию, мы спустились по лестнице и под землёй поехали, стали ездить по станциям.Русский язык

Найдите в тексте ответы на вопросы и прочитайте их.

 1. У кого гостили мальчики в Москве?
  У тёти Оли 2. Что делали мальчики дома,
  когда мама с тётей пошли в магазин?
  Посмотрели стариный альбом. 3. Почему мальчики решили пойти
  в метро?
  Потому что им было скучно
 2. 4. Что мальчики делали в метро?
  Езали в метро. 5. Как они потерялись
  ? Прокотились по всем станциям и потерялись.
  Выпишите из текста синонимы данных слов и словосочетаний.
  Гостили, весь (день), найдём, нам стало страшно, плакать.
  Жаловали, полный день ищем, нам стало ужасно, рыдать․

Մայրենի

2.Գործնական աշխատանք

1.Կետերը փոխարինի՛ր փակագծում տրված բառերից մեկով:

Նրա ստեղծած զարդանկարը հնագույն արվեստն է հիշեցնում: (Նկարազարդ,զարդանկար)

Ծննդյան օրը փոքրիկին նկարազարդ  մի գիրք նվիրեցին: (Նկարազարդ, զարդանկար)

Հագին զարդանախշ կտորից սովորական զգեստ էր, որ նրան շատ էր սազում: (Զարդանախշ, նախշազարդ)

Տաճարի նախշազարդ արտացոլված է մեր երկրի բնությունը: (Զարդանախշ,նախշազարդ)

Նրա մեքնագիրը ամբողջ ցերեկը չխկչխկում էր: (Մեքենագիր, գրամեքենա)

Ինձ գրամեքնեայի էջեր տվեց ու խնդրեց, որ անպայման կարդամ: (Մեքենագիր, գրամեքենա)

2. Փակագծերում տրված բառերից մեկն ընտրի՛ր ու պահանջվող ձևով գրի՛ր հարցում արտահայտող բառի փոխարեն:

Զարդասեղանին ինչե՞ր էին դրված: Սանրեր (Սանր, սանրել)

Թե մազերը ի՞նչ աներ ու լվացվեր, կտեսնեիք, որ սիրուն երեխա է: Սանրել (Սանր, սանրել)

Նվերը մի գեղեցիկ ի՞նչ էր: Սանր (Սանր, սանրել)

Նա մի շատ բարի ո՞վ էր: Կախարդը (Կախարդել, կախարդ)

Եթե իրոք ի՞նչ աներ, մուկ կդառնայիր: Կախարդել (Կախարդել, կախարդ)

Եկողն ամենաչար ո՞վ էր: Կախարդը (Կախարդել, կախարդ)

Հավաքվեցին չար ու բարի ովքե՞ր: Կախարդներ (Կախարդել, կախարդ)

Պատին մի աղջկա ի՞նչ էր կախված: Նկար (Նկարել, նկար)

Սիրով որ ի՞նչ աներ, նկարը սիրուն կստացվեր: Նկարել (Նկարել, նկար)։

 

Русски язык

Составьте предложения из данных слов.

 1. Максим, книга, свой, друг, дать.
  Мой друг дал мне свою Книгу Максима.
 2. Отец, сын, подарить, новый, телефон.
  Отец своего сын подарил новый телефон.
 3. Андрей, Наташа, помочь, задача, трудная, решить.
  Андрей И Наташа хотели помочь решить трудную задачу.
 4. Студенты, фотографии, Родина, показать, преподаватель.
  Студенты показали фотографии про родину преподаватель
 5. Я, писать, каждый, письма, родители, день.
  Я пишу письма каждый день родителям.
 6. Сергей, подруга, подарить, на, день рождения, цветы.
  Сергей подруге на день рождения подарил цветы.
 7. Я, обещать, моя, девушка, знакомая, пойти, музей, в.
  Я обещал моя знакомой девушке пойти в музей.
 8. Анна, мать, своя, помогать, всегда.
  Анна свою маму помогает всегда
 9. Этот студент, нужно, поликлиника, в, пойти.
  Этому студенту нужно пойти в поликлиник
 10. Мы, готовиться, к, хорошо, экзамен, русский язык, по.
  Мы хорошо готовимся к экзамену по русскому языку.
 11. Я, обещать, брат, младший, гитара, моя, подарить.
  Я обещал моему младшему брату подарить гитар.
 12. Наш преподаватель, объяснять, мы, трудное, правило
  Наш преподаватель объясняет трудное правило.

2. Запишите предложения по-другому, заменив слово должен
словом нужно.

 1. Летом я должен поехать домой на свадьбу моего брата.
  Летом мне нужно поехать домой на свадьбу моего брата.
 2. Мой друг должен поговорить с врачом.
  Моему другу нужно поговорить с врачом.
 3. Моя сестра должна написать сочинение.
  Моей сестре нужно написать сочинение.
 4. Она должна пойти в библиотеку.
  Ему нужно пойти в библиотеку.
 5. Вчера мы должны были заниматься в физической лаборатории.
  Вчера их нужно было заниматься в физической лаборатории.
 6. Завтра они должны будут пойти на собрание.
  Завтра им нужно пойти на собрание.
 7. Я должен был вчера позвонить своим родителям.
  Мне было нужно вчера позвонить своим родителям.
 8. Преподаватель сказал Самеду, что Самед должен написать хороший
  рассказ о своей стране.

  Преподаватель сказал Самеду, что Самеду нужно написать хороший
 9. рассказ о своей стране